Integrates production, sales, technology and service

Tiêu chuẩn chủ đề

Tiêu chuẩn chủ đề (1) Tiêu chuẩn ren (2) Tiêu chuẩn ren (3) Tiêu chuẩn ren (4)

Chuỗi đường kính và bước tiêu chuẩn (GB/T193-2003)

Chuỗi tổ hợp tiêu chuẩn đường kính và bước răng phải tuân theo quy định trong Bảng 1. Trong bảng, bước răng phải được chọn cùng hàng với đường kính.

Đường kính cột. Chọn chuỗi đường kính đầu tiên trước, chuỗi đường kính thứ hai thứ hai và sau đó là hệ thống cấp ba cuối cùng

Tránh chọn cao độ trong ngoặc càng nhiều càng tốt.

Hai luồng thông số kỹ thuật có ghi chú (a, b) trong bảng chỉ nên được sử dụng cho mục đích sử dụng cụ thể mà chúng được xác định

Chuỗi đường kính và bước đặc biệt:

Đối với các đường kính tiêu chuẩn của dãy, nếu yêu cầu bước đặc biệt nhỏ hơn bước quy định trong Bảng 1 thì phải chọn từ các bước sau:

3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm, 0,75 mm, 0,5 mm, 0,35 mm, 0,25 mm, 0,2 mm

Việc chọn bước ren nhỏ hơn quy định ở Bảng 1 sẽ làm tăng khó khăn trong việc chế tạo ren

Tương ứng với bước trong Bảng 2, đường kính đặc biệt lớn nhất được chọn không được nằm ngoài phạm vi đường kính xác định trong Bảng 2.

Tiêu chuẩn ren (6) Tiêu chuẩn chủ đề (7) Tiêu chuẩn ren (8) Tiêu chuẩn chủ đề (9) Tiêu chuẩn chủ đề (10) Tiêu chuẩn ren (11) Tiêu chuẩn ren (12) Tiêu chuẩn ren (13) Tiêu chuẩn ren (14) Tiêu chuẩn chủ đề (15) Tiêu chuẩn ren (16) Tiêu chuẩn ren (17) Tiêu chuẩn chủ đề (18) Tiêu chuẩn chủ đề (19) Tiêu chuẩn chủ đề (20) Tiêu chuẩn chủ đề (21)

7.3 Dung sai đường kính trên cùng

a) Dung sai đường kính lớn của ren ngoài:

Dung sai cấp 6: Ta(6)-180P3-3.15

Dung sai cấp 4: Ta (4) =0,63Ta (6)

Dung sai lớp 8: Ta(8) =1.6Ta(6)

Ta được đo bằng micron và P được đo bằng milimét.

b) Dung sai nhỏ của ren trong:

Dung sai cấp 6:1) Khi 0,2mm1mm:1 (6) =230P0,7

Dung sai cấp 4: Tpi (4)=0,63 Tp (6)

:Dung sai cấp 5: Toi (5) =0,8 Tbi (6); Dung sai cấp 7: Tpi (7) =1,25 Tbi (6); Dung sai cấp 8: To(8) = 1,6Tp1 (6To được đo bằng micron và P tính bằng milimét.

Tiêu chuẩn chủ đề (23) Tiêu chuẩn chủ đề (24)

Độ lệch giới hạn (GB/T2516-2003)

Các giá trị sai lệch giới hạn của đường kính giữa và đường kính trên của ren được nêu trong Bảng 1 (bỏ qua).

Bất kỳ điểm nào trên mặt cắt đáy của ren trong và ren ngoài không được vượt quá mặt cắt đặc tối đa được xác định bởi mặt cắt cơ bản và vị trí vùng dung sai. Giá trị sai lệch của đường kính bàn máy được tính theo chiều cao cắt H/6, mà có thể được sử dụng để tính toán ứng suất của ren ngoài.

Lưu ý: Độ lệch đường kính trong của ren ngoài được tính bằng -(les + H/6).Trừ khi có quy định khác, vùng dung sai áp dụng cho ren trước khi mạ.Sau khi mạ, không có điểm nào trên biên dạng ren được vượt quá biên dạng răng đặc tối đa được xác định bởi vị trí vùng dung sai H hoặc h. Lưu ý: Dải dung sai chỉ áp dụng cho ren được phủ mỏng.Ví dụ, sợi mạ điện.

Tiêu chuẩn chủ đề (26) Tiêu chuẩn chủ đề (27) Tiêu chuẩn chủ đề (28) Tiêu chuẩn chủ đề (29)


Thời gian đăng: 19-09-2023